حجاب در ایران باستان...

حجاب امری باستانی و ریشه در فرهنگ ما دارد... سنگ نگاره های کشف شده حاکی از وجود صورتک روی چهره زنان پادشاهان بوده است... در ایران باستان انسان های فرومایه و پست فاقد حجاب بودند و پوشش و حجاب خاص زنان دربار و شاهزادگان بودند...

/ 0 نظر / 7 بازدید